El GEN-GOB demana a sant Antoni l’anul·lació de la llicencia d’activitats de Privilege

La nostra entitat s’ha dirigit a l’ajuntament de Portmany per sol·licitar d’acord al contingut de l’article 7 de la llei 7/2013 l’anul·lació de la llicencia d’activitat de Privilege, que porta sense funcionar des de finals de 2019.

A continuació reproduïm el contingut del nostre escrit.

És funció dels poders públics vetllar per l’interès general i adoptar mesures encaminades al benestar col.lectiu, la cura del medi natural i la seguretat ciutadana.
És per tothom conegut i acceptat que, al llarg dels anys, la permisivitat amb establiments d’oci nocturn situats al medi rural ha provocat tot un seguit de conseqüències negatives. Les molèsties originades als veïns causen reiterades i
justificades denuncies; causen un increment demostrat de sinistres de trànsit, sovint amb tràgiques conseqüències que deriven en mort o sequeles permanents; augmenten la saturació turística amb un tipus de visitant que només busca una activitat i que no surt rendible pel petit comerç; els locals d’oci nocturn situats a zones allunyades dels centres turístics causen un increment de l’emprempta de carboni en ser dependents de l’ús del vehicle privat; fomenten l’implantació de màfies internacionals de tràfic de substàncies psicoactives consumides majoritàriament pels clients d’aquests establiments d’oci nocturn. Derivat de l’anterior, els serveis sanitaris de l’illa pateixen una càrrega superior a la seva capacitat, i això es tradueix en mancances assistencials pels residents i l’increment
de llistes d’espera per cirurgies que es podrien resoldre en un temps raonable. En resum, es tracta d’un tipus d’establiment que s’allunya frontalment del que s’enten com interès general i del model turístic sostenible i respectuòs que els poders públics han d’incentivar a l’illa d’Eivissa després de les demostrades i acceptades
conseqüències negatives del turisme d’excés. És, justament, per això el Pla Territorial Insular aprovat al 2005 prohibeix específicament l’establiment de nous locals d’oci nocturn a sòl rústic a l’illa d’Eivissa. Tenint en compte l’exposat, es dona la circumstància de que el local anomenat Discoteca Privilege, situada a Sant Rafel de sa Creu, TM de Portmany, es troba tancada des del 29 de setembre de 2019. Això dona una oportunitat al consistori d’evitar la seva reobertura i totes les conseqüències negatives contraries a l’interès general de l’illa en general i dels veïns en particular. Una passa que serviria per apropar l’illa a un turisme més sostenible i que, amb tota seguretat, contribuiria a salvar vides humanes. N’hi ha prou de veure la premsa local cada estiu: https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2023/09/03/2005551/061-ibizamuchos-turistas-vuelven-casas-cajas-pino-sillas-ruedas.html.

La Llei 7/2013 d’activitats de les Illes Balears, estableix, el seu art 13:
Caducidad del título habilitante.
La administración competente en materia de actividades podrá declarar la caducidad del título habilitante de una actividad permanente previa audiencia del último titular, cuando la actividad no se haya ejercido durante el plazo de dos años.
Resulta públic i notori que aquest termini s’ha excedit en escreix i, per tant, l’ajuntament pot procedir a declarar la caducitat de les llicències d’activitat que hagi tingut aquest local, (cas que hagin existit). A més, les grans dimensions d’aquest local, que s’ha arribat a publicitar com “la discoteca més gran del món), fan que els efectes negatius que s’han esmentat es puguin veure incrementats de forma molt significativa i no merament “anecdòtica”

Per l’exposat se sol.licita que, en aplicació de l’art 13 de la llei d’activitats balear, s’inicii procediment de caducitat de les llicències d’activitats que puguin haver-se atorgat a l’establiment esmentat i, en conseqüència s’eviti la reobertura del mateix, en ares de l’interès general, la convivència, la salut pública, la seguretat ciutadana, el medi ambient, la convivència i la millora el model turístic.

Junta Directiva GEN-GOB
6 d’octubre de 2023