ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT

@gen-gob

Assemblea de socis

L’Assemblea de socis és l’òrgan suprem de l’associació. En ella estan convocats a participar tots els socis i sòcies de l’entitat. L’Assemblea es reuneix, normalment, dues vegades a l’any. Entre les atribucions de l’Assemblea es troben: l’aprovació de la programació i el pressupost de l’entitat, l’aprovació dels balanços econòmics i l’elecció dels components de la Junta Directiva.

Junta directiva

La Junta Directiva és l’òrgan executiu de l’entitat i té les atribucions generals d’administració, gestió i direcció de l’associació. Els seus càrrecs són voluntaris i no estan remunerats.

La Junta Directiva té la facultat i l’obligació de vigilar el compliment dels acords presos per l’Assemblea. Són algunes de les seues funcions: la participació activa en la definició de les polítiques i estratègies de l’entitat, la representació de l’associació en col·laboració amb els coordinadors i responsables de les àrees de treball, el seguiment i la promoció de la viabilitat econòmica de l’associació, la participació en la millora de l’organització interna i la validació conjunta dels resultats anuals.

Coordinació general

El coordinador general vetlla i treballa per la bona gestió del conjunt de treballadors i assisteix a les reunions de la Junta Directiva, a la qual informa de la situació de les diferents àrees de treball (Territori i Recursos, Àrea Marina, Servei d’Educació Ambiental, Equip de Natura i Custòdia del Territori). Cadascuna d’aquestes àrees té un responsable o coordinador.

Organigrama

Assemblea de socis

Junta directiva

Coordinació general

Personal assalariat i
voluntariat de suport

Àrees de
treball

Campanyes i comunicació

Territori
Recursos
Biodiversitat

Línies operatives

Territori i recursos
Educació ambiental
Àrea marina
Equip de natura
Custòdia del territori

Gestió

Administració
Captació de fons
Atenció al públic