finançament

@marià marí

Finançament

El GEN-GOB és una organització totalment independent i apolítica que no accepta fons que condicionin la seua capacitat crítica i de mobilització. Per això, en tot moment procura disposar d’un finançament diversificat.

Les fonts habituals d’ingressos són: l’aportació de quotes dels associats, les donacions, la comercialització de productes divulgatius i la prestació de serveis vinculats al medi ambient.

Les seccions insulars del GOB realitzen, anualment i des de l’any 2001, una auditoria conjunta de comptes per assegurar la transparència i el rigor en la utilització dels fons que perceben. L’Assemblea de socis i sòcies aprova els pressupostos i els comptes ja tancats i auditats de cada exercici anual.

Si et fas soci

Ajudes a conservar el nostre patrimoni natural i cultural i afavoreixes un model de desenvolupament més racional
Dones suport a la feina de seguiment de projectes
Col·labores a fer canvis reals en la gestió dels recursos
Participes en iniciatives per disminuir la contaminació
Cooperes en oferir educació ambiental a escoles i col·lectius
Tens accés a les activitats que organitzam
T’incorpores a una associació declarada d’utilitat públicas
Col·labores a fer canvis reals en la gestió dels recursos