Aprovada la Llei de Benestar per a les Generacions Presents i Futures de les Illes Balears!

Ahir es va escriure una nova fita en la reivindicació ecologista de les Illes. El Parlament va aprovar una llei, proposada des del teixit associatiu, que ha de vetllar pels benestar de les generacions presents i futures. És a dir, una Llei per garantir que les polítiques que es facin avui, tenguin en compte com poden afectar el benestar de les generacions que estan per venir. Aquest era de fet, el lema de la campanya ” Avui per Demà” que durant quatre mesos es va moure per les quatre Illes, recollint signatures gràcies a la feina de les més de 60 persones fedatàries, i de les entitats que l’hi varen donar suport. 

Perquè aquest text legislatiu es va generar mitjançant el mecanisme de la Iniciativa Legislativa Popular, això és, que es presenta des de l’exterior del Parlament, per iniciativa popular. La campanya, liderada pel GOB però on hi van participar nombroses associacions i persones a nivell individual, va rebre el suport previ de 12.000 signatures i adhesions d’entitats,de les Illes i d’arreu de l’Estat.

La nova Llei preveu la creació de la Comissió per al benestar de les generacions presents i futures de les Illes Balears, que es designarà pel Parlamenti que comptarà amb experts de diversos àmbits: Educació, recerca i innovació, Agroecologia i sobirania alimentària, Mediambient i biodiversitat, Mitigació i adaptació a la crisi climàtica, Justícia social, Model econòmic, Urbanisme, territori i paisatge, Recursos hídrics i energètics, Polítiques d’igualtat i gènere, Immigració, Cultura, Infància i joventut i Salut Pública

Les funcions de la comissió són, per una banda, emetre les resolucions de valoració dels informes d’avaluació d’impacte intergeneracional elaborats per les institucions públiques en els procediments d’elaboració de normatives, les lleis de pressupostos, els plans territorials i sectorials, els projectes superiors a 5 milions d’euros o els que es declarin d’especial interès. Per l’altra, assessorar i formar els organismes públics que així ho sol·licitin sobre com avaluar l’impacte a llarg termini de la seva actuació.

Aquest plantejament de justícia intergeneracional és pioner a tot l’Estat i obre una nova via d’esperança per millorar la sostenibilitat real (no només teòrica) de les polítiques públiques. S’espera que sigui un recurs útil per posar la vida al centre, en un moment on les nostres societats afronten riscos ambientals sense precedents i desigualtats creixents.

El GOB agraeix la col·laboració de persones i entitats que ha permès mostrar un ampli suport a aquesta iniciativa legislativa popular, que també és la primera que aconsegueix aprovar-se a les Illes des de la democràcia, i en els 40 anys d’Estatut d’Autonomia. 

Agraeix també la disponibilitat trobada dins la majoria parlamentària progressista, la Conselleria de Presidència i l’Advocacia de la Comunitat Autònoma que ha permès treballar de manera conjunta les esmenes presentades per a millorar la Llei. Ahir van votar a favor els partits PSOE, Unides Podem, Més per Mallorca i Més per Menorca. La resta de l’arc parlamentari hi va votar en contra.

Aquí podeu llegir la intervenció de la Comissió Promotora a l’inici del debat i votació de la Llei.

GRÀCIES!

Eivissa, 29 de març de 2023
Junta Directiva GEN-GOB.