El GEN-GOB presenta al·legacions al projecte d’ascensor i explanada al port den Nebot (cala Vedella)

El passat mes de juliol ha estat a exposició pública a la demarcació de costes un expedient per a la construcció d’una explanada (solàrium) de més de 300 m2 de superfície i la construcció d’un nou accés a la mateixa a través d’un elevador per salvar els 36 metres de desnivell, per evitar emprar l’actual escala. al port d’en Nebot, a la zona de cala Vedella.

Des del GEN-GOB hem presentat al·legacions davant l’organisme corresponent. Entenem que l’impacte i l’ocupació del domini públic del projecte son inacceptables i hauria de ser rebutjat. Hi ha que destacar que els terrenys adjacents al projecte s’han de considerar rústics APT de costa en virtut del Decret 9/2020 de mesures urgents en matèria de protección del Territori.

Entenem que els promotors intenten defugir l’aplicació de normativa sobrevinguda que ha de deixar com a rústics protegits els seus terrenys i, mitjançant la subscripció amb l’administració de convenis urbanístics de dubtosa legalitat, esquivar la caducitat obligatòria de les llicències obtingudes al seu moment, mai portades a terme per causes imputables als promotors. D’aquesta forma, ens trobem davant d’un absurd intent de desnaturalització de la costa per donar servei a una urbanització prevista de dubtosa legalitat, amb llicències d’obres fora de termini d’execució.

No hem d’oblidar a més a més que no consta a l’expedient en exposició púbica cap justificant de la legalitat de les obres existents i sobre les quals es volen portar a terme les actuacions. Així, no es pot constatar la legalitat de l’escala d’accés (‘extenuant’), que es sol.licita arreglar, ni de l’existència de cap autorització ni concessió per les casetes (no casetes varador), edificades a la costa arran de la plataforma de formigó. Tampoc d’aquesta última

Per aquest motius el GEN-GOB ha demanat la denegació de l’autorització i concessió sol.licitades i la notificació de qualsevol acord que es prengui en relació a aquest expedient, incloent informes tècnics i jurídics que la recolzin

En darrer terme través de la premsa hem conegut que l’ajuntament de sant Josep també ha presentat al·legacions en contra del projecte, per la qual cosa aprofitem per felicitar-li públicament per aquesta actuació.

Eivissa, 29 de juliol de 2022
GEN-GOB